TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee Alppigolf Oy (jäljempänä myös ”Alppigolf” tai ”me”) ja alppigolf.fi -sivuston käyttöä joka on laadittu henkilötietolain §10 ja 24 mukaisesti ja täyttää GDPR:n (EU:n yleinen tiesotuoja-asetus) mukaiset rekisteri- ja tietosuojaselostevaatimukset.


REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjä: AlppiGolf Oy
Y-tunnus: 3369670-2
Sähköpostiosoite: alppigolf@gmail.com

https://www.alppigolf.fi/

Mikäli kysymyksiä tietosuoja-asioista ilmenee, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevilla yhteystiedoilla.


REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Juuso Viitasaari

juuso.viitasaari@gmail.com

puhelin: 0504434757


REKISTERIN NIMI

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, markkinointirekisteri, asiakasrekisteri.


HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja laskutus sekä palveluista viestiminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Tietojenkäsittelylle on oikeusperuste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• täyden nimen, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

• Tiedot ostetuista palveluista/tuotteista.

• Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla: oikeus sähköpostitse tai postilla rekisterinpitäjän osoitteeseen pyytää omat tiedot tai lähettää poistopyyntö, oikaiseminen tai kieltää suoramarkkinointi.  


Rekisterin suojaus

Rekisteri on salattu ja suojattu salasanoin kolmansien osapuolien toimesta. 


TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolain mukaan.


SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaistentietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana. Sivustolla käytetään myös Sivustolla käytetään Google Analytics-työkalua


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakastietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.


KÄSITTELYN KESTO

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja yrityksen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Henkilötietojen käsittelijät ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista Asiakasrekisteriä käsittelevät yrityksen työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja miksi?

Keräämme henkilötietoja asiakkaistamme. Keräämme tietoja nykyisistä sekä potentiaalisista asiakkaista. Nämä tarkoitukset kuvataan tässä tietosuojaselosteessa.


AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Yritys ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


EVÄSTEET: